Cattery Basari

 

 

 Kittenbeleid

 

Voordat de fokker besluit een nestje te gaan fokken , wordt er op een aantal zaken gelet.

Alleen katten waarvan verondersteld kan worden dat ze geen ernstige ziekten, defecten en een fijn karakter kunnen vererven, worden meegenomen in het fokprogramma. Voldoen de ouderdieren niet aan de eisen, dan zal er niet mee gefokt worden.

Ik houd mij aan de regels die gelden voor mijn vereniging , Mundikat.

Een poes moet in een goede gezondheid verkeren eer ze gedekt wordt door een eveneens gezonde kater.

Ze krijgt niet meer dan 3 nestjes in de 2 jaar, en niet meer dan 2 in 1 jaar.

Voor de gezonde kittens en herplaatsers wordt een goed huis gezocht in een veilige omgeving, met voldoende bewegingsvrijheid en waar ze alleen in een afgezette omgeving naar buiten kunnen.

De koper wordt voorgelicht over het ras, het fokprogramma , eventuele gezondheidsproblemen en over de verzorging.

De koper wordt aangeraden een verzekring voor het kitten of herplaatser af te sluiten

Bij definitieve reservering wordt 1/3 deel van de koopsom verlangt, dit om kosten gedeeltelijk te dekken.

Vanaf dit moment is de koop definitief , en wordt het voorschot bedrag alleen teruggestort bij ernstige mankementen aan, of overlijden van het kitten.

Na de overdracht is het van belang, zeker de eerste tijd, dat de koper contact houd met mij. Mochten er problemen zijn op gebied van gezondheid of andere die zich voordoen. Ik zal altijd klaar staan om bij te staan, met advies en/of helpen.


Het kitten gaat pas naar de nieuwe eigenaar als het.:

- tenminste 14 weken oud

- gezond is bevonden door de dierenarts tijdens de enting

- volledig geënt is tegen katten- en niesziekte voor de leeftijd van

  het kitten en gechipt

 

De koper krijgt de volgende zaken samen met het kitten mee:

- de afstammingspapieren (mist ontvangen, bij niet ontvangen worden ze      zo spoedig mogelijk na gestuurd) en eigendomsoverdracht van Mundikat.

- het entingsboekje

- uitgebreide informatie over de verzorging en de leefomgeving.

- het koopcontract, gelezen en ondertekend door beide partijen.

- en een leuk kittenpaket. 

 

Wij behouden het recht om een koop, zonder opgaaf van reden, ten allen tijde te weigeren.

 

 

Koopcontract

 

Koopovereenkomst cattery Basari

 Verkoper/fokker*: 

 

 Inge Winter-Kiewiet 

 Tulpstraat 51

 7775 BS Hengelo

 0743491986

 catterybasari@gmail.com

Heeft op              :  

 

het volgende kitten

naam                                  

ras/geslacht                        

geboortedatum                   

kleur                                    

stamboomnummer              

 

verkocht aan

 

meneer/mevrouw                

adres                                      

postcode en woonplaats     

telefoonnummer                  

voor een prijs van               

als liefhebber dier.  

 

* Verkoper is een zgn. hobbyfokker. de prijs voor de kat is niet bedoeld als broodwinning voor de verkoper, maar om er de hobby deels mee te kunnen financieren. De verkoper hecht sterk aan het welzijn van de dieren en dat uitsluitend op een verantwoorde wijze gefokt wordt om het individuele dier en in breder perspectief het ras te beschermen.

In dit licht moeten de vermelde verplichtingen van partijen worden gelezen 

 

De koper verklaart dat:

•  hij/zij niet als tussenpersoon fungeert voor een ander koper

•  hij/zij zich verplicht goed voor de kat te zorgen, het dier geen medische       zorg ontzegt als deze nodig is, het goede voeding te zullen geven en

   zorg te dragen voor een veilige leefomgeving met

   voldoende bewegingsvrijheid en aandacht.

•  hij/zij het doorgeeft aan de verkoper als er sprake is van

   een verhuizing.

•  indien het niet (meer) mogelijk is de kat zelf te verzorgen

   en/of behouden, contact op te nemen met verkoper, zodat in overleg

   een oplossing wordt gezocht. Onder geen beding mag de koper 

   de kat doorverkopen, naar een asiel brengen of weggeven aan derden.

•  hij/zij het dier zo spoedig mogelijk laat castreren en hiervan de verkoper       op de hoogte te stellen.

 

Indien bij de kat binnen 14 dagen na levering door middel van een               veterinair onderzoek wordt vastgesteld dat de kat aan een ziekte,

   gebrek of aandoening lijdt die :

 Ten tijde van de levering bestond,

♦  Is te herleiden tot een ziekte , gebrek of afwijking die ten tijde van de           levering reeds aanwezig was, waardoor de kat blijvend ongeschikt is

   voor het houden als gezelschapsdier, stelt de koper de verkoper hiervan     schriftelijk in kennis.                    

De verkoper heeft het recht de kat te laten onderzoeken door een door        hem aan te wijzen dierenarts of dierenarts specialist. Indien deze de            eerder gestelde diagnose bevestigt,heeft de koper het recht om

binnen 2 weken nadat hem deze 2e uitslag is medegedeeld,                        de overeenkomst schriftelijk te ontbinden waarbij verkoper de kat

terugneemt en uitsluitend verplicht is tot terugbetaling van de                    koopprijs; dan wel, 

De kat te behouden en aanspraak te maken op vergoeding door de verkoper van de noodzakelijke kosten van onderzoek en behandeling (euthanasie daaronder begrepen), tot een maximum van de koopprijs. Koper is gehouden te bewijzen welke kosten zijn gemaakt, alsmede de noodzaak en wenselijkheid daartoe. 

Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.

 

Aldus in tweevoud opgemaakt te Hengelo,

op     

Handtekening verkoper/fokker                             Handtekening koper

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top