Cattery Basari

Kittens

 

 

Wisteria ( German Rex) 24 juni 2022

Pleuntje en Daantje

 

 

 

 

 

 

 

       

Ynske

 

Annigje

 

Daan

 

 

 

Macasin (German Rex) 1 juni 2021

Amarins en Fedde

  

 

 

1 week

 

Azure (German Rex) 28 maart 2021

Basari en Hugo

 

 

 

 

 

Oene, Bearnt, Rinus, Kika en Pleuntje

 

 

 

Vorige nestjes

 

Magenta (German Rex) 11 december 2020

Marrit en Hugo

 

 

 

 

Fiete, Sakia, Peet en Sjaky

 

 

Cobalt (German rex) 5 oktober 2020

Basari en Hugo

 

 

 

 

 

 

   

Elly

 

Brammetje

 

 

Burlywood (Ural Rex) 3 juli 2019

Tessa en Hielke

 

       

Epke

 Lily  

Akke

 

Ivory (hybride)  25 juni 2019

Amarins en Hielke

 

 

 

 

Tjerk, Lieuwe en Dauwe

 

Violet (German Rex) 3 juni 2019

Basari en Hugo

 

 

 

 

Syp, Sape, Jesper, Sylke, Marrit en Herre

 

Blue (German Rex) 3 april 2019

Bloop en Hugo

 

 

 

 

Gauke, Jelmer, Fedde, Gryskje en Aya

 

Maroon (German Rex) 9 augustus 2018

Amarins en Olav

 

 

 

 

   

Talja

 

Fenna

 

Amber (Ural Rex) 8 juni 2018

Tessa en Flo

 

 

 

 

Hielke en Sietse

 

Lime (German Rex) 18 september 2017

Tebbe en Mozart

 

 

 

 

       

Olav

 

Lolke

 

Sytse

 

 

 

 

       

Klaaske

 

Pyt

 

Trijntje

 

Ruby (German Rex) 11 september 2017

Amarins en Mozart

 

 

 

 

   

Wiebe 

 

Tjeerd

   

Dautzen

 

Geke

 

Khaki (German Rex) 5 september 2017

Wytske en Mozart

 

 

 

 

       

Ynse

 

Harm

 

Elske

 

Aqua (German Rex) 5 september 2016

Wytske en Hugo

 

 

 

 

Beitske, Foppe Amarins en Jelle

 

Mint (German Rex) 26 juni 2016

Tebbe en Jelte

 

 

 

 

Afke, Sjoukje, Hitzer, Hylke en Douwe

 

Black (German Rex) 6 oktober 2015

Saartje en Mose

 

 

 

 

           

Gerben

 

Hugo

 

Murk

 

Sjoerd

 

Turquoise (German Rex) 7 april 2015

Wytske en Pierke

 

 

 

 

Epke, Renske en Foske

 

White (German Rex) 2 oktober 2014

Saartje en Pierke

 

 

 

 

Tebbe, Siebrich, Jidau en Hiltje

 

Orange (German Rex) 18 januari 2014

Wytske en Pierke

 

 

 

 

Tjitske, Lytske en Oedske

 

Purple (German Rex)  9 novenber 2012

Zippy en Gordon

 

 

 

 

Wytske, Nisse, Ymie en Aukje

 

Green (German Rex)  7 novenmber 2012

Dolly en Gordon

 

 

 

 

-

Famke, Pierke, Gosse en Binte

 Yellow (German Rex) 18-07-2011

Dolly en Gordon

 

 

 

 

       

Doeke

 

Borke en Liefke

 

Romke

 

Pink (German Rex)  4 juli 2009

Dolly en Gordon

 

 

           

Auke

 

Oebele

 

Wopke

 

Hotze


       

Brechtje

 

Nynke

 

Idske

 

 

 

Top